The discovery of the Tyrannosaurus rex

ImageThe  Tyrannosaurus rex was first described by scientists more than a century ago. After that, however, additional tyrannosaur relatives were slow to surface, leaving important details :

But in the past year half a dozen new tyrannosaur species have been described, and during the past decade the known diversity of tyrannosaurs has more than doubled.

Researchers studying tyrannosaurs have had many new discoverys one the tyrannosaurus rex. They found fossils under rocks that weigh more than a ton.

People know more about tyrannosaurs than any other group of dinosaurs.

Now there are 20 species of the tyrannosaur.

Տայրանասորըս ռեքսի հայտնագործությունը

Տայրանասորըս ռեքսը առաջին անգամ ներկայացվել է գիտնականների կողմից ավելի քան մի դար առաջ: Դրանից հետո, Տայրանասոր ընտանիքից շատ քիչ էին գտնվում , բաց թողնելով կարևոր գիտելիքներ:

Բայց անցյալ տարի վեց հատ նոր Տայրանասորի տեսակներ են հայտնաբերվում, և անցյալ տասնամյակի ընդացքում հայտնաբերված բազմազանությունը Տայրանասորի շատացել է: Գիտնականներ որոնք սովորում են Տայրանասորոսի մասին շատ նոր հայտնագործություններ են արել: Նրանք գտել են ոսկորներ ավելի քան 1տոննա ծանրություն ունեցող քարերի տակ:

Մարդիկ գիտեն  Տայրանասորի մասին ավելի քան ուրիշ դինոզավրի մասին: Հիմա հայտնի են Տայրանասորի 20 տեսակներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s