Archive | April 9, 2013

Սև անցքերի և մեր ստեղծման մասին

ֆըտհֆimages

Ընտրել եմ այս նյութերը քանի որ ինձ հետաքրքրում է թե ինչպես է երկրագունդը ստեղծվել և ինչպես ենք մենք ստեողծվել: Նաև հետաքրքրեց ինձ սև այնցքերի պատմությունը և այս նյութը դիտելով ես իմացա որ սև անցքը մի քանի աստղի կամ մոլորակի պայթելու հետևանքն է քանի որ երբ նրանք պայթում են մեծ քանակությամբ տաքություն է ազդում մոլեկուլների վրա և նրանք ձևափոխվում են և սկսում շարժվել:

Ինչ է սև անցքը և ինչպես ենք առաջացել մենք

http://www.youtube.com/watch?v=xp-8HysWkxw

Ընտրել եմ այս նյութերը քանի որ ինձ հետաքրքրում է թե ինչպես է երկրագունդը ստեղծվել և ինչպես ենք մենք ստեողծվել: Նաև հետաքրքրեց ինձ սև այնցքերի պատմությունը և այս նյութը դիտելով ես իմացա որ սև անցքը մի քանի աստղի կամ մոլորակի պայթելու հետևանքն է քանի որ երբ նրանք պայթում են մեծ քանակությամբ տաքություն է ազդում մոլեկուլների վրա և նրանք ձևափոխվում են և սկսում շարժվել: