Archive | May 2015

Ես կարողանում եմ(Արվեստ)

Կարողանում եմ տարբերել արվեստի ճուղերը։ Տարբերել քանդակների տեսակները, նկարների տեսակները և այլն։ Կարողանում եմ պատկերացնել, թե Մադամ Տյուսոի քանդկները ինչից են պատրաստված և ինչպես են պատրաստված։ Կարողանում եմ թվարկել Երևանի արձանները և ասել, թեդրանք որտեղ են գտնվում։

Գիտեմ տեղեկություն խաչքարերի մասին և գիտեմ աշխարհի հին ու նոր հրաշալիքները։