Archives

Անդրոմիդա (թարգմանություն)

imagesTo see most galaxies, you need at least a small telescope. But you can see the enormous Andromeda Galaxy, with your own eyes if you know where to look. The Andromeda Galaxy is located in the Andromeda constellation, and named after a princess .
Andromeda is the largest galaxy. It is bigger than the Milky Way.The Andromeda galaxy was first observed by Persian astronomers, thousands of years ago. In 1912, astronomers calculated its speed to be 300 kilometers per second, moving towards the Sun. It has 14 dwarf galaxies orbiting it.

Տեսնելու որոշ արեգակնային համակարգ մենք գոնե պետք է ունենանք մի փոքր աստղադիտակ: Բայց կարող ենք Անդրոմիդա արեգակնային համակարգը  տեսնել առանց աստղադիտակ: Եթե գիտենք թե որտեղ նայենք: Անդրոմիդա արեգակնային համակարգը  գտնվում է Անդրոմիդա համաստեղության մեջ և անվանումը ստացել է մի արքայադստրց:

Անդրոմիդան ամենամեծ արեգակնային համակարգն  է: Այն մեր արեգակնային համակարգից  էլ մեծ է:

Անդրոմիդան առաջին անգամ դիտարկվել է պարսիկ աստղագետների կողմից,հազարավոր տարիներ առաջ: 1912 թվականին աստղագետներն հաշվարկել են նրա արագություն և այն եղել է 300կմ/վ շարժվելով դեպի արևը: Այն ունի 14 թզուկ արեգակնային համակարգ որոնք իր շուրջն են պտտվում: